Injustering ventilation

Injustering av ventilation som ger bättre luft

Inomhusklimatet påverkas till stor del av ventilationen. Därför är det viktigt att injustering av ventilation utförs regelbundet i alla fastigheter. Olika typer av ventilationssystem har olika typer av möjliga problem som kan leda till sämre luft, fel temperatur – och onödigt höga elkostnader.

Låt oss utföra en injustering av din ventilation – kontakta oss redan idag så hjälper vi dig att skapa en bättre och trivsammare miljö för de boende.

Fyra fördelar med injustering av ventilation

  • Förbättrad luftfuktighet
  • Minskad risk för spridning av bakterier
  • Minskad risk för mögel
  • Inomhusklimatet förbättras och det är lättare att hålla önskvärd temperatur med fortsatt god energibehållning.

En förutsättning för god energianvändning

Det är viktigt att ett ventilationssystem är väl injusterat. Det är en viktig förutsättning för att energianvändningen ska vara effektiv i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska det alltid genomföras en injustering.

Injusteringen och alla luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Denna genomförs dock bara vid installationen i villor och småhus.

En korrekt utförd injustering av ventilation medför ett antal andra fördelar vid sidan av energibesparingen. Risken för ett dåligt inomhusklimat minskar och du skyddar även från störande ventilationsljud samt fukt- och problem med radon.

Låga flöden försämrar klimatet

En ventilation med för låga flöden försämrar inte bara klimatet inomhus utan leder ofta även till att flödesbalansen påverkas negativt. Om ventilationssystemet har mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning så kommer återvinningen att bli sämre och flödena inte är korrekt balanserade.

Är frånluftsflödet för lågt sjunker temperaturen på tilluften som i sin tur måste höjas med hjälp av köpt energi. Dessutom kan för lågt flöde av frånluft innebära att det finns ett övertryck i fastigheten, något som kan orsaka fukt- och mögelproblem.

Drag leder till högre energianvändning

Felaktigt injusterad ventilation kan göra att problemen kompenseras genom att temperaturen höjs, antingen via radiatorerna eller genom ventilationsluften. För höga luftflöden kan i sin tur leda till att det uppstår drag som ofta kompenseras genom att temperaturen på den tillförda luften höjs. Detta leder till högre energianvändning som leder till ökade kostnader.

Principen för injustering

Principen för injustering av ventilation går något förenklat ut på att det don (anordning för att justera mängden luft) som är längst bort från fläkten ska ha så litet tryckfall som möjligt.

Denna inställning påverkar trycket i hela systemet. Detta kan ibland vara onödigt högt vilket gör att fläkten måste arbeta extra hårt för att orka trycka in, eller suga ut luften hela vägen. Därmed går det också åt mer energi i form av el, helt i onödan. Med en injustering av ventilation hjälper vi dig att slippa dessa problem.

Så vet du att du behöver en injustering av din ventilation

Lågt luftflöde

Ett för lågt frånluftsflöde kan leda till övertryck i byggnaden, något som kan leda till att fukt och mögel kan utvecklas. Ett lågt flöde kan leda till obalans i ventilationen. Ibland kan tilluften få lägre temperatur trots att ni har ventilation med värmeåtervinning. Om detta sker måste temperaturen höjas och det kommer att bli betydligt dyrare.

Hög luftfuktighet inomhus ger risk för tillväxt av kvalster och mikroorganismer och kan orsaka hälsoproblem. Speciellt under kalla årstider finns risken att fukten fälls ut som kondens på kalla ytor i byggnaden. Kondensvattnet kan ge upphov till fuktskador och mikrobiell tillväxt som kan vara skadlig för hälsan.

Högt luftflöde

Detta är inte bra heller. Dels blir det dyrare att hålla byggnaden varm. Dels måste fläktarna arbeta hårdare för att kunna driva runt den varma luften. Torr luft kan orsaka en rad irriterande symtom, som torr hud, samt irriterade ögon och slemhinnor. Luftvägarna kan bli torra och andningen kännas obehaglig. Torr luft kan även försämra luftens avlägsnande ur luftvägarna, vilket i sin tur ökar inflammationsrisken.

Hög temperatur och tryckfall

När injustering av luftflöden är felaktiga kan det leda till att boende höjer temperaturen i vissa rum. Det kan bli kostsamt på lång sikt. När ventilationens inställningar är felaktiga måste fläkten jobba på extra hårt vilket förbrukar mer energi.

Låt oss göra en ventilatonsinjustering!